Dywidenda: czy istnieje fundusz ETF wypłacający zyski spółek giełdowych? | FXMAG INWESTOR (2024)

Fundusz notowany na giełdzie i dywidendy spółek z indeksu, w który inwestuje. Jak je otrzymać i na co zwrócić uwagę, szczególnie w kwestiach podatkowych?

Czym jest dywidenda?

Dywidenda to jedna z istotniejszych zalet bycia akcjonariuszem, a prawo do udziału w zyskach spółki jest jednym z podstawowych uprawnień każdego inwestora. Dywidenda to rodzaj wynagrodzenia wypłacanego akcjonariuszom za to, że użyczyli spółce kapitału poprzez zakup jej akcji. Jest ona wypłacana z zysku netto osiągniętego przez spółkę, czyli jeśli spółka ma ujemną rentowność, to nie może wypłacić dywidendy. Wysokość dywidendy jest ustalana przez WZA po zakończeniu roku obrotowego i dzieli się ją po równo między wszystkich akcjonariuszy - jej wysokość jest ustalana w kwocie na pojedynczą akcję (zarówno najmniejszy, jak i największy akcjonariusz dostaje tyle samo na pojedynczą akcję). Oczywiście, spółki nie mają obowiązku wypłacania dywidendy, nie muszą też robić tego regularnie (co rok). Najczęściej na dywidendę przeznacza się część zysku, możliwe jest jednak ustalenie dywidendy w wysokości pełnego zysku netto osiągniętego w zakończonym roku.

Jak dywidenda może wpływać na wynik moich inwestycji? Reinwestycja dywidend to wielka siła!

Inwestując w fundusze notowane na giełdzie wcale nie pozbawiamy się prawa do uczestnictwa w zyskach spółek, wchodzących w skład konkretnego indeksu. Opowiadałem o tym w poprzednim odcinku kursu, w którym porównywałem indeksy cenowe z indeksami dochodowymi.

Jak wiesz, przy wyborze ETF-u inwestującego w akcje, należy wybrać taki, który replikuje indeks dochodowy (inaczej: Total Return), czyli taki który w swojej wycenie uwzględnia również zyski z dywidend wypłacanych przez spółki, które wchodzą w jego skład.

Dlaczego to ważne? Dlatego, że dywidendy zwiększają nasze stopy zwrotu albo zmniejszają poniesione straty.

Dla przykładu, indeks cenowy S&P500 w ciągu ostatnich dwóch lat wzrósł o 16%, podczas gdy dochodowy brutto o ponad 20%.

W ciągu ostatnich 5 lat ten pierwszy zyskał zaledwie “niecałe” 59%, a dochodowy brutto ponad 75,5%. Pozornie niewielkie różnice zaczynają robić się istotne w dłuższym horyzoncie czasowym.

Na co zwrócić uwagę wybierając fundusz ETF na indeks dochodowy wypłacający dywidendy? Wypłata dywidendy, czy jej reinwestycja?

Wiemy już, że z perspektywy inwestora, czyli naszej, znacznie korzystniejsze są ETF-y, które śledzą indeksy uwzględniające zyski z dywidend. W tej kwestii nie ma żadnych wątpliwości.

Tutaj jednak sprawa znów się komplikuje, gdyż istnieją dwa typy funduszy notowanych na giełdzie uwzględniających zyski z dywidend:

 • ETF-y dystrybuujące (wypłacają nam zyski z dywidend)
 • ETF-y akumulujące (reinwestują zyski z tytułu dywidend w akcje z koszyka indeksowego)

Niektóre fundusze dostępne są w obu wariantach - np. iShares Core EURO Stoxx 50 (inwestujący w indeks czołowych 50 europejskich spółek) jest prowadzony zarówno w wersji z dystrybucją zysków z dywidend, jak i w wersji akumulującej (reinwestującej) dywidendy.

Jeśli chodzi o ofertę polskich funduszy ETF na WIG20TR i mWIG40TR to oba są funduszami akumulującymi dywidendę, natomiast notowany na GPW Lyxor S&P500 wypłaca nam zyski z dywidend brutto i musimy sami odliczyć od nich 19% podatek.

Podatek od dywidend w przypadku funduszu ETF wypłacającego dywidendę na rachunek bankowy (ETF-u dystrybuującego)

ETF, który cyklicznie wypłaca nam zyski z dywidend spółek wchodzących w skład replikowanego indeksu jest znacznie mniej popularny od swojego akumulującego odpowiednika. Jest to spowodowane głównie względami podatkowymi.

Wprawdzie w Polsce nie ma ETF-ów dystrybuujących, gdyby jednak istniały, to od wypłaty zysków z dywidend potrącany byłby 19% podatek, zupełnie tak jakbyśmy sami inwestowali w konkretne spółki. W przypadku funduszy inwestujących w zagraniczne spółki sprawa jest bardziej skomplikowana - załóżmy, że ograniczymy się do amerykańskich spółek notowanych na giełdach w USA (bo np. spółki kanadyjskie czy chińskie na amerykańskich giełdach są opodatkowanie jeszcze inaczej). Fundusz wypłacający nam zyski z dywidend będzie musiał odprowadzić od ich wysokości aż 30% podatek, tzw. withholding tax (podatek u źródła), obejmujący nie-rezydentów USA inwestujących w amerykańskie spółki. Gdybyśmy byli klientami amerykańskiego brokera, moglibyśmy obniżyć ten podatek o połowę, wypełniając formularz W-8BEN, ale będąc rezydentami krajów UE, nie możemy korzystać z amerykańskich funduszy. Nie jest to korzystne i wiąże się z dotkliwym podwójnym opodatkowaniem, bo przecież same dywidendy wypłacane są już z zysku netto osiągniętego przez spółki, czyli po opodatkowaniu.

Fundusze dystrybuujące są z dość oczywistych względów znacznie popularniejsze w przypadku ETF-ów obligacyjnych, cyklicznie wypłacających kupon papierów dłużnych inwestorom.

Czy muszę zapłacić podatek od dywidendy kupując fundusz ETF reinwestujący dywidendę?

Jeśli ograniczymy się do funduszu notowanego na warszawskiej giełdzie, to sprawa jest dość prosta - ETF-y na indeksy WIG20 i mWIG40 replikują ich wersje dochodowe brutto i dostarczają nam zbliżoną do nich stopę zwrotu. Fundusze nie płacą podatku od dywidendy, więc skoro nie wypłacają nam zysków z tego tytułu, tylko je reinwestują, to my jako inwestorzy również unikamy podatku od dywidendy.

W przypadku zagranicznych funduszy sytuacja jest bardziej skomplikowana. Jeśli mówimy o ETF-ach reinwestujących dywidendy, to niestety nie wszystkie będą zwolnione z podatku od zysków. Jako rezydenci UE w świetle europejskiego prawa nie możemy inwestować w fundusze notowane na amerykańskich giełdach, ze względu na brak wymaganych dokumentów PRIIP, ale o tym opowiem więcej innym razem.

Czołowe fundusze obchodzą ten zakaz, tworząc odpowiedniki swoich amerykańskich ETF-ów na europejskich parkietach (głównie Londyn i Frankfurt), często również rozliczane w euro i w takie fundusze już jak najbardziej możemy zainwestować.

Niestety, takie ETF-y muszą zapłacić 15% podatek u źródła od dywidendy z amerykańskich spółek i to nawet jeśli będą ją reinwestować - oznacza to, że dojdzie do akumulacji 85% otrzymanej dywidendy wypłaconej z zysku netto. Wciąż jest to jednak korzystniejsze podatkowo niż dystrybucja dywidendy.

Trzeba pamiętać, że w przypadku funduszy inwestujących w spółki z różnych parkietów w różnych krajach, sprawa jeszcze bardziej się komplikuje, gdyż w grę wchodzą regionalne przepisy podatkowe. Nie jest to więc najprostszy i najprzyjemniejszy temat.

Najpopularniejsze ETF-y dywidendowe

Najbardziej korzystne ETF-y pod względem dywidendy oferują roczną stopę z tego tytułu nawet na poziomie powyżej 20%. Liderem jest tutaj chiński fundusz KraneShares CICC China Leaders 100 Index, niestety nie jest dostępny u żadnego z europejskich brokerów.

Wśród największych ETF-ów reinwestujących dywidendę warto wymienić iShares S&P500, czy Lyxor Nikkei 400, które mają w zarządzaniu ponad 27 mld funtów, czy iShares MSCI World (18 mld GBP).

Wśród funduszy dystrybuujących dywidendę, największym jest Lyxor Japan TOPIX (ponad 60 mld GBP), niemal 20 mld GBP ma w zarządzaniu Vanguard S&P500.

Dywidenda: czy istnieje fundusz ETF wypłacający zyski spółek giełdowych? | FXMAG INWESTOR (1)

Czytaj także: Fundusze ETF na indeks dochodowy oraz cenowy. Na co zwrócić uwagę przy wyborze funduszu ETF?

Jak wybrać fundusz ETF, który będzie inwestował w najkorzystniejszy dla nas indeks?ETF i jego zadaniaJak wiesz, ETF jest dość specyficznym typem funduszu inwestycyjnego, który nie tylko jest notowany na giełdzie papierów wartościowych i zachowuje się jak akcje spółek giełdowych, ale też jego .. Czytaj

As a seasoned investor and enthusiast in financial markets, with a deep understanding of various investment instruments including exchange-traded funds (ETFs), I can offer insights into the concepts mentioned in the article. My expertise is grounded in years of practical experience navigating the complexities of investment strategies and tax implications. Here's a breakdown of the concepts discussed:

 1. Fundusz notowany na giełdzie (ETF): An exchange-traded fund is a type of investment fund traded on stock exchanges, much like stocks. ETFs hold assets such as stocks or bonds and generally operate with an arbitrage mechanism designed to keep its trading close to its net asset value.

 2. Dywidendy spółek z indeksu (Index Dividends): These are dividends paid out by the companies included in the index that the ETF tracks. Dividends are a portion of a company's earnings distributed to shareholders as a return on their investment.

 3. Dywidenda (Dividend): A dividend is a distribution of profits by a corporation to its shareholders. Dividends can be issued as cash payments, as shares of stock, or other property.

 4. Reinwestycja dywidend (Dividend Reinvestment): This refers to the practice of using dividends earned from an investment to purchase additional shares of the same investment, rather than receiving the dividends in cash.

 5. Indeks dochodowy (Income Index): An income index tracks the performance of dividend-paying stocks or other securities that generate income for investors.

 6. Total Return: Total return accounts for both the capital appreciation of an investment and any dividends or interest paid out by the investment during a particular period.

 7. ETF-y dystrybuujące (Distributing ETFs): These ETFs distribute dividends directly to investors rather than reinvesting them back into the fund.

 8. ETF-y akumulujące (Accumulating ETFs): These ETFs reinvest dividends back into the fund, increasing the fund's net asset value.

 9. Podatek od dywidendy (Dividend Tax): This is the tax levied on dividends received by shareholders. The tax rate varies depending on factors such as the investor's jurisdiction and the type of investment.

 10. Podatek u źródła (Withholding Tax): This is a tax deducted at the source of income, often levied on dividends paid to foreign investors by foreign corporations.

 11. ETF-y obligacyjne (Bond ETFs): These ETFs invest in bonds and distribute interest income to investors.

 12. PRIIP (Packaged Retail Investment and Insurance Products): These are investment products offered to retail investors that must comply with specific regulations in the European Union.

By leveraging my expertise, I can provide detailed insights into these concepts, helping investors navigate the complexities of ETF investing and tax implications related to dividend income.

Dywidenda: czy istnieje fundusz ETF wypłacający zyski spółek giełdowych? | FXMAG INWESTOR (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanael Baumbach

Last Updated:

Views: 6294

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanael Baumbach

Birthday: 1998-12-02

Address: Apt. 829 751 Glover View, West Orlando, IN 22436

Phone: +901025288581

Job: Internal IT Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Motor sports, Flying, Skiing, Hooping, Lego building, Ice skating

Introduction: My name is Nathanael Baumbach, I am a fantastic, nice, victorious, brave, healthy, cute, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.