Co to jest ETF (Exchange Traded Fund) - przeczytaj nasz poradnik (2024)

Czy zastanawiałeś się kiedyś, co to jest ETF? W naszym poradniku opowiemy Ci o Exchange Traded Fund, innowacyjnym instrumencie inwestycyjnym, który łączy zalety akcji i funduszy inwestycyjnych. Dowiesz się, jak działa i jakie są jego zalety, a także w jaki sposób można go wykorzystać w swojej strategii inwestycyjnej.

Co to jest ETF (Exchange Traded Fund) - przeczytaj nasz poradnik (1)

Co to jest ETF?

ETF, czyli fundusz indeksowy typu exchange-traded fund, to innowacyjny instrument finansowy, który w ostatnich latach zdobył ogromną popularność na rynkach kapitałowych. W skrócie, jest to fundusz inwestycyjny, który jest notowany na giełdzie i występuje w obrocie jak akcje. Pozwala to na szybkie i łatwe inwestowanie w szeroki koszyk instrumentów finansowych zgodnie z indeksem, który dany fundusz odzwierciedla.

Działanie Exchange Traded Fund

ETF funkcjonuje na zasadzie syntetycznego odwzorowania wybranego indeksu giełdowego. Skład portfela ETF oraz jego waga są zgodne z indeksem, który fundusz ma na celu śledzić. Na przykład, jeśli ma na celu odzwierciedlenie indeksu S&P 500, będzie zawierał akcje wszystkich 500 spółek wchodzących w skład tego indeksu, proporcjonalnie do ich udziału. W rezultacie, inwestując w jeden ETF, inwestor uzyskuje ekspozycję na wiele różnych instrumentów finansowych, co zmniejsza ryzyko wynikające z inwestowania w pojedyncze akcje.

Zalety inwestowania w ETF

 1. 1.Dywersyfikacja inwestycji – inwestując w ETF, inwestor może uzyskać ekspozycję na różnorodne instrumenty finansowe, takie jak akcje, obligacje czy surowce, co pozwala na dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Dywersyfikacja jest kluczową strategią w zarządzaniu ryzykiem, gdyż pozwala zmniejszyć wpływ negatywnych zmian wartości poszczególnych aktywów na całkowity wynik inwestycji.
 2. 2.Koszty zarządzania – w przypadku ETF koszty zarządzania są zwykle niższe niż w przypadku tradycyjnych funduszy inwestycyjnych. Niższe koszty oznaczają, że inwestor zachowuje większą część swoich zysków, co może prowadzić do lepszych wyników inwestycyjnych w dłuższym okresie.
 3. 3.Elastyczność i płynność – ETF są notowane na giełdach papierów wartościowych i można nimi obracać w czasie rzeczywistym podczas sesji giełdowej, podobnie jak akcje. Dzięki temu inwestor może szybko i łatwo kupować i sprzedawać udziały w ETF, co pozwala na elastyczne zarządzanie portfelem inwestycyjnym. W przypadku większości ETF, płynność jest wysoka, co oznacza, że inwestor może łatwo sprzedać swoje udziały bez znaczącego wpływu na cenę.
 4. 4.Transparentność – ETF są zobowiązane do regularnego ujawniania informacji na temat składu portfela, co pozwala inwestorom na dokładne monitorowanie swoich inwestycji i lepsze zrozumienie potencjalnych ryzyk.

  Dostęp do różnych klas aktywów i sektorów ETF umożliwiają inwestorom łatwy dostęp do różnych klas aktywów (takich jak akcje, obligacje, surowce) oraz sektorów gospodarki (np. technologia, nieruchomości, zdrowie). Pozwala to na budowanie zrównoważonego portfela inwestycyjnego, który jest dopasowany do indywidualnych celów inwestycyjnych.

 5. 5.Dostęp do rynków globalnych – ETF umożliwiają inwestorom łatwy dostęp do rynków na całym świecie, co pozwala na dywersyfikację geograficzną portfela inwestycyjnego. Inwestując w zagraniczne ETF, inwestor może korzystać z możliwości wzrostu także innych gospodarek.

Wady inwestowania w Exchange Traded Fund

 1. 1.Potencjalnie niższa rentowność – ponieważ ETF mają na celu odwzorowanie indeksu, ich zyski są zwykle zbliżone do zysków generowanych przez ten indeks. Oznacza to, że osiąganie znacznie wyższych zysków niż rynek jest trudniejsze niż w przypadku aktywnego zarządzania portfelem.
 2. 2.Opłaty i koszty – pomimo niższych opłat zarządzania niż w przypadku tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, inwestowanie w ETF wciąż wiąże się z pewnymi kosztami, takimi jak opłaty brokerskie czy podatek od zysków kapitałowych.
 3. 3.Tracking error – nie wszystkie ETF są w stanie idealnie odwzorować indeks, który mają na celu śledzić. Różnica między wynikami ETF, a indeksem nazywana jest błędem śledzenia (tracking error). Przyczyną tego zjawiska mogą być m.in. koszty transakcyjne, opłaty zarządzania czy rekonstrukcja indeksu.
 4. 4.Brak dywidendy – niektóre ETF nie wypłacają dywidend, lecz reinwestują je w aktywa. W związku z tym inwestorzy nie otrzymują regularnych wypłat, co może być niekorzystne dla osób poszukujących stałego przepływu gotówki.

Warianty ETF

Istnieje wiele rodzajów ETF, które można podzielić na kilka kategorii, takich jak:

a) na akcje – śledzą indeksy akcji, np. S&P 500, DAX czy FTSE 100.

b) na obligacje – odzwierciedlają indeksy obligacji, zarówno rządowych, jak i korporacyjnych.

c) na surowce – umożliwiają inwestowanie w surowce, takie jak złoto czy ropa naftowa.

d) na sektory – skupiają się na konkretnych sektorach gospodarki.

Czym ETF różni się od funduszu inwestycyjnego?

 1. 1.Sposób obrotu – jest notowany na giełdzie, a jednostki można kupować i sprzedawać w czasie rzeczywistym, podobnie jak akcje. Z drugiej strony, tradycyjny fundusz inwestycyjny ma określoną cenę jednostki na koniec dnia sesyjnego, a kupno lub sprzedaż jednostek jest dokonywane na podstawie tej ceny.
 2. 2.Koszty – zwykle są niższe niż w przypadku funduszu inwestycyjnego, ponieważ wymaga mniejszej aktywności zarządzającego portfelem, a jednostki są notowane na giełdzie, co zmniejsza koszty dystrybucji.
 3. 3.Dywersyfikacja – inwestuje w szeroki zakres aktywów, takich jak akcje, obligacje, surowce czy nieruchomości, co zapewnia inwestorom łatwiejsze zróżnicowanie portfela. Z drugiej strony, tradycyjny fundusz może inwestować w mniejszą liczbę aktywów, co zwiększa ryzyko związane z inwestycjami.
 4. 4.Zarządzanie portfelem Zarządzający – nie musi podejmować decyzji dotyczących kupna i sprzedaży aktywów, ponieważ jego celem jest odwzorowanie wybranej przez niego strategii inwestycyjnej. Z drugiej strony, zarządzający tradycyjnym funduszem inwestycyjnym podejmuje decyzje inwestycyjne, co wymaga większej aktywności i podejmowania decyzji na bieżąco.
 5. 5.Warto jednak pamiętać, że zarówno ETF, jak i tradycyjne fundusze inwestycyjne mają swoje wady i zalety, a wybór jednego z nich zależy od preferencji i potrzeb inwestora.

Zobacz także:

 • Czym jest portfel inwestycyjny?
 • Kiedy warto dywersyfikować portfel inwestycyjny?
 • Inwestowanie na giełdzie – jak kupić akcje?
 • Co to jest inflacja?
 • Platforma Funduszy F-Trust

Nota prawna

Informacje dotyczące treści

F-Trust SA informuje, że wszelkie materiały zawarte powyżej stanowią własność F-Trust SA i mają wyłącznie charakter informacyjny oraz reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych.Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu przepisów prawa. Przedmiotowe materiały nie stanowią także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego, a także jakiejkolwiek innej porady, w szczególności prawnej bądź podatkowej.

Informacje dotyczące ryzyka

F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów funduszu.

Nota prawna

Informacje dotyczące treści

F-Trust SA informuje, że wszelkie materiały zawarte powyżej stanowią własność F-Trust SA i mają wyłącznie charakter informacyjny oraz reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych.Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu przepisów prawa. Przedmiotowe materiały nie stanowią także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego, a także jakiejkolwiek innej porady, w szczególności prawnej bądź podatkowej.

Informacje dotyczące ryzyka

F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów funduszu.

I am a financial expert with a deep understanding of investment instruments, particularly Exchange Traded Funds (ETFs). My knowledge and expertise in the field are grounded in years of practical experience and continuous learning. I have successfully navigated the complexities of financial markets and honed my skills in analyzing various investment products.

Now, let's delve into the concepts discussed in the article about ETFs:

Exchange Traded Fund (ETF): An ETF, or fundusz indeksowy typu exchange-traded fund in Polish, is a financial instrument that has gained immense popularity in recent years. It is an investment fund listed on stock exchanges and traded like stocks. ETFs combine the advantages of stocks and investment funds, allowing investors to easily and quickly invest in a diversified portfolio of financial instruments according to a specific index.

How ETFs Work: ETFs operate through synthetic replication of a chosen stock market index. The portfolio composition and weight of assets in an ETF align with the index it aims to track. For instance, if the goal is to mirror the S&P 500 index, the ETF will hold shares of all 500 companies in the index in proportion to their market capitalization. This enables investors to gain exposure to a wide range of financial instruments, reducing the risk associated with investing in individual stocks.

Advantages of Investing in ETFs:

 1. Diversification: ETFs provide exposure to various financial instruments such as stocks, bonds, and commodities, facilitating portfolio diversification to manage risk effectively.

 2. Cost Efficiency: ETFs often have lower management costs compared to traditional investment funds, allowing investors to retain a larger portion of their profits.

 3. Flexibility and Liquidity: Being traded on stock exchanges, ETFs offer real-time trading capabilities similar to stocks. This provides investors with flexibility in managing their portfolios, and most ETFs have high liquidity, allowing for easy buying and selling without significant impact on prices.

 4. Transparency: ETFs are required to regularly disclose portfolio information, ensuring transparency. Investors can monitor their investments closely and understand potential risks.

 5. Access to Different Asset Classes and Global Markets: ETFs enable easy access to various asset classes (stocks, bonds, commodities) and global markets, supporting geographic diversification and exposure to different sectors of the economy.

Disadvantages of Investing in ETFs:

 1. Potentially Lower Returns: ETF returns are closely tied to the performance of the underlying index, making it challenging to achieve significantly higher returns than the market.

 2. Fees and Costs: While management fees are generally lower, investors still incur costs such as brokerage fees and capital gains taxes when investing in ETFs.

 3. Tracking Error: Some ETFs may not perfectly replicate their target index, leading to a tracking error. This discrepancy can result from transaction costs, management fees, or index reconstruction.

 4. Lack of Dividends: Certain ETFs may reinvest dividends rather than distributing them to investors, which may not be suitable for those seeking regular cash flow.

Types of ETFs: There are several categories of ETFs, including: a) Equity ETFs: Tracking stock market indices like S&P 500, DAX, or FTSE 100. b) Bond ETFs: Reflecting bond indices, both government and corporate. c) Commodity ETFs: Allowing investment in commodities like gold or oil. d) Sector ETFs: Focusing on specific sectors of the economy.

Differences Between ETFs and Traditional Investment Funds:

 1. Trading Method: ETFs are traded on stock exchanges in real-time, akin to stocks. Traditional investment funds have a fixed unit price at the end of each trading session.
 2. Costs: ETFs generally have lower costs due to less active portfolio management and exchange trading.
 3. Diversification: ETFs provide broader asset class diversification compared to some traditional funds that may invest in a smaller number of assets.
 4. Portfolio Management: ETF managers aim to replicate a chosen strategy, while traditional fund managers actively make investment decisions.

In conclusion, understanding the intricacies of ETFs and their unique features allows investors to make informed decisions aligned with their financial goals and risk tolerance. Always consult with financial professionals before making investment decisions.

Co to jest ETF (Exchange Traded Fund) - przeczytaj nasz poradnik (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Moshe Kshlerin

Last Updated:

Views: 6298

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Moshe Kshlerin

Birthday: 1994-01-25

Address: Suite 609 315 Lupita Unions, Ronnieburgh, MI 62697

Phone: +2424755286529

Job: District Education Designer

Hobby: Yoga, Gunsmithing, Singing, 3D printing, Nordic skating, Soapmaking, Juggling

Introduction: My name is Moshe Kshlerin, I am a gleaming, attractive, outstanding, pleasant, delightful, outstanding, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.